ASSESORIA COMPTABLE
ASSESORIA COMPTABLE

LA FINALITAT DE LA COMPTABILITAT, ES:
  1. Reflectir fidelment l’estat patrimonial i la situació financera de l’empresa.
  2. Facilitar los análisis económico-financieros mediante la obtención del balance y la cuenta de resultados.
  3. Obtenir, mitjançant la comptabilitat analítica, un control exhaustiu de les despeses .
  4. Permetre la planificació de la fiscalitat.
  5. Permetre la planificació de la fiscalitat.
PER PODER ACONSEGUIR AQUESTS OBJECTIUS, ES NECESSARI:
  1. Disposar d’un pla comptable adequat a la realitat de l’empresa.
  2. Agilitzar l’introducció de dades, mitjançant suport senzill i pràctics.
  3. Disposar d’un assessorament adequat, àgil i d’un sistema d’arxiu eficaç.
  4. Tot això perquè les empreses no poden permetres disposar d’una plantilla de professionals amb l’experiència i la competència provada en l’àrea administrativa


ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_