ASSESSORIA LABORAL
ASSESSORIA LABORAL

OFERIM:
  1. Consultes telefòniques o d’ assistència al nostre gabinet per l’assessorament e informació en l’àmbit laboral.
  2. Tramitació d’altes d’empreses i treballadors autònoms .
  3. Confecció de rebuts de salaris i de posada al dia a la publicació dels bolletins de cotitzacions a la seguretat social.
  4. Emissió de certificats d’empresa.
  5. Presentació d’altes i baixes d’enfermetat o accidents davant dels organismes corresponents (INSS).
  6. Presentació d’altes i baixes de treballadors davant la tresoreria de la seguretat social.
  7. Certificats anuals d’ingressos i retencions dels treballadors.
  8. Confecció i redacció de tot tipus de contractes i pròrrogues segons la normativa legal.
  9. Notificacions de termini de contracte, càlcul de liquidacions.
  10. Assistència lletrada en cas d’acomiadament.


ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_